گـزارش تصـویـری

Loading

آخرین اخبار

اخبار شماره 3
این خبر جهت تست سایت میباشد . لطفا صبر کنید

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه