جستجو

ارسال المشكلة

Dear User
Welcome to the problem tracking system. If you have a problem or question you can enter them in this system and you can track them.

تمـاس با مـا

براي ارتباط با شهرداري :

پست الكترونيك روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداري مركزي :33337455

حراست : 33330817

نقشه